Câu hỏi và trả lời

Làm thế nào để thoát khỏi rận gỗ trong vườn


Cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi rận gỗ trong vườn?

Đáp án:

Một nền tảng rất hữu ích, không cần phải thoát khỏi!)