Câu hỏi và trả lời

Phải làm gì nếu đốm cam xuất hiện trên lá lily


Có những đốm màu cam trên lá lily. Làm gì để chế biến? Giúp đỡ

Đáp án:

. Bấm bóng đèn bị bệnh, loại bỏ rễ thối và vảy bị ảnh hưởng, dưa chua và trồng ở nơi mới, tốt nhất là tách biệt với các đồn điền khác. Trước khi trồng ở nơi mới, hãy xử lý thuốc diệt nấm Maxim, Master kiệt hoặc Uy tín.