Câu hỏi và trả lời

Cách trồng hoa mẫu đơn và cây phong đỏ từ hạt


Ai trồng hoa mẫu đơn và cây phong đỏ từ hạt giống? Bây giờ chúng đang được phân tầng trong tủ lạnh của tôi.

Đáp án:

Hoa mẫu đơn mọc lên trong năm thứ hai. Vì vậy, don hy vọng.